නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Boox

10.3" BOOX Tab Ultra C Pro Kaleido 3 6GB+128GB E-Ink Colored Tablet

10.3" BOOX Tab Ultra C Pro Kaleido 3 6GB+128GB E-Ink Colored Tablet

Regular price Rs 350,000.00 LKR
or pay in 3 x Rs 116,666.66 with Koko Koko
Regular price Sale price Rs 350,000.00 LKR
Sale Sold out

Introducing the 10.3" BOOX Tab Ultra C Pro Kaleido 3 6GB+128GB E-Ink Colored Tablet. Enjoy a stunningly vivid display with high-speed reading and note-taking capabilities. With 6GB of RAM and 128GB of storage, this tablet is perfect for all your tasks. Enhance your productivity and reading experience today.

Free Shipping

FREE shipping (Over Rs.4,500) and FREE bookmarks included.

Order before 12 PM for next day delivery.

Shipping Info

We always use Express Shipping for every delivery,

So you'll get your package within 1-2 business days after it leaves our warehouse.

View full details

Learn More, Earn More

Highlights

Best Quotes of All Time