தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

W Winters

All He'll Ever Be Book by W. Winters

All He'll Ever Be Book by W. Winters

வழக்கமான விலை Rs 4,500.00 LKR
or pay in 3 x Rs 1,500.00 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 4,500.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

In "All He'll Ever Be," W Winters delivers a captivating tale of love, redemption, and second chances. Set against the backdrop of a small town in Maine, this gripping romance follows the journey of Scarlet, a young woman haunted by her past, and Ryker, a brooding ex-convict with a troubled past of his own. As they navigate the complexities of their budding relationship, they must confront their deepest fears and insecurities to find solace in each other's arms.

A Story of Redemption

Scarlet is determined to leave her troubled past behind and start anew in the picturesque town of Willow Creek. But when she crosses paths with Ryker, her carefully constructed walls begin to crumble. Despite his rough exterior, Scarlet sees glimpses of kindness and compassion in Ryker, sparking a connection that neither of them can deny.

Unraveling Secrets

As Scarlet and Ryker grow closer, they find themselves drawn into a web of secrets and lies that threaten to tear them apart. With the past haunting their every move, they must confront their demons and find the courage to trust each other if they ever hope to find happiness.

Finding Love Against All Odds

"All He'll Ever Be" is a poignant story of love overcoming adversity, reminding us that sometimes the greatest love stories are born from the darkest moments. With its richly drawn characters, evocative setting, and emotional depth, this novel will capture your heart and leave you breathless until the very end

Read More

Product Details

Language : English

Cover Type : Paperback

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்