தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Sarah J. Maas

A Court of Silver Flames

A Court of Silver Flames

வழக்கமான விலை Rs 4,500.00 LKR
or pay in 3 x Rs 1,500.00 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 4,500.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Free Shipping

FREE shipping (Over Rs.4,500) and FREE bookmarks included.

Order before 12 PM for next day delivery.

Shipping Info

We always use Express Shipping for every delivery,

So you'll get your package within 1-2 business days after it leaves our warehouse.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Enter the Thrilling World of A Court of Silver Flames (A Court of Thorns and Roses, 5) by Sarah J. Maas

Join Nesta Archeron in her journey of redemption and self-discovery in A Court of Silver Flames. Set in the captivating world of the fae, this fifth installment of the A Court of Thorns and Roses series explores themes of love, power, and resilience amidst a backdrop of magical intrigue.

As Nesta grapples with the aftermath of war and her own inner turmoil, she must navigate dangerous alliances and confront her darkest desires. With the support of Cassian, a warrior with his own scars, Nesta discovers her true strength and forges a path toward healing.

Sarah J. Maas delivers a gripping narrative filled with passion, suspense, and unexpected twists. A Court of Silver Flames promises to captivate readers with its compelling characters and spellbinding storytelling. Perfect for fans of epic fantasy and romantic intrigue.

Author :Sarah J. Maas

ISBN-13 : 9781635577990

Publisher : Bloomsbury Publishing

Published Date : 2022-09-06

Pages : 240 Pages

Binding : Paperback